Algemene Voorwaarden

1. Geldigheid

De volgende Algemene Voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op alle bestellingen van consumenten en ondernemers via onze online shop.

Consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat die niet kan worden gerekend tot zijn bedrijfsmatige of zijn zelfstandige beroepsactiviteiten. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn bedrijfsmatige of zelfstandige beroepsactiviteiten.

Ten aanzien van ondernemers gelden deze AV ook voor toekomstige zakenrelaties, zonder dat er opnieuw naar hoeft te worden verwezen. Indien de ondernemer gebruik maakt van hiermee in strijd zijnde of aanvullende AV, dan wordt de geldigheid daarvan uitdrukkelijk betwist; ze worden zij alleen deel van de overeenkomst als wij daar uitdrukkelijk mee instemmen.

2. Contractpartijen, sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met

ONLEVEL GmbH
Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Duitsland

T: +49(0) 2822 975 14-37
E: info@onlevel.com

HRB Nr.: 14026
OB-nr.: DE305741703

Door het plaatsen van producten in onze online shop, doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. Je kunt eerst vrijblijvend alle producten die je wilt bestellen in je winkelmandje plaatsen. Je invoer kun je te allen tijde corrigeren voordat je je bindende bestelling indient, via de helpfunctie die is ingebouwd en wordt toegelicht in het bestelproces. De overeenkomst komt tot stand wanneer je na het klikken op de bestelknop het aanbod in het winkelmandje aanvaardt. Onmiddellijk na verzending van de bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail.

3. Taal van de overeenkomst, opslaan van de tekst van de overeenkomst.

De voor het sluiten van de overeenkomst beschikbare talen zijn Duits en Engels. Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen je de bestelgegevens samen met onze AV per e-mail toe. Je kunt de tekst van de overeenkomst inzien in ons klantenlogin-gedeelte.

4. Leveringsvoorwaarden

De vermelde verkoopprijzen zijn exclusief verzendkosten. Meer informatie over de verzendkosten vind je bij de aanbiedingen.

5. Betaling

In het algemeen kun je in onze online shop beschikken over de volgende betalingsmethoden. Als je PayPal als betaalmethode hebt gekozen, moet je voor het betalen van de rekening geregistreerd zijn of je hiervoor registreren en inloggen met jouw toegangsgegevens. PayPal zal de betalingstransactie onmiddellijk na de bevestiging van de betalingsopdracht automatisch uitvoeren. Nadere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

Als je voor de betaalmethode met creditcard hebt gekozen, moet je een van de goedgekeurde creditcards hebben om de rekening te betalen. De betalingstransactie wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht en na jouw legitimatie als rechtmatige kaarthouder door jouw creditcardmaatschappij op verzoek van PayPal uitgevoerd en jouw kaart belast. Nadere informatie ontvang je bij de bestelling. Als je direct overmaken hebt gekozen als betalingsmethode, selecteer dan de bank die de transactie moet uitvoeren. Vermeld daarbij IBAN, BIC, bankcode of de naam van jouw bank. Neem dan met jouw toegangsgegevens contact met jouw online bankrekening. De vereiste informatie wordt gecodeerd naar je bank gestuurd. Zodra de online overschrijving is uitgevoerd, ontvangen wij een real-time transactiebevestiging en kunnen wij de goederen verzenden.

Als je vooruitbetaling hebt gekozen als betaalmethode, stellen wij je onze factuurgegevens voor betaling ter beschikking. De goederen worden verzonden na ontvangst van de betaling.

Om met iDEAL te betalen moet je een rekening hebben bij een van de deelnemende banken in Nederland. Als je deze betaalmethode kiest, word je doorgestuurd naar de pagina voor internetbankieren van de desbetreffende bank. Een bankoverschrijving via iDeal kan niet worden ingetrokken.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot de volledige betaling ons eigendom. Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor, tot de volledige betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit onze lopende zakenrelatie. Je bent gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; Je draagt alle vorderingen uit dit doorverkopen ten belope van het factuurbedrag – ongeacht een eventuele verbinding of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met nieuwe goederen – bij voorbaat aan ons over en wij aanvaarden deze cessie. Je blijft gerechtigd de vorderingen te innen, maar wij kunnen de vorderingen ook zelf innen, als je jouw betalingsverplichtingen niet nakomt.

6. Transportschade

Voor consumenten geldt het volgende: Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, verzoeken wij je deze gebreken zo spoedig mogelijk bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact heeft geen gevolgen voor je wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder voor je garantierechten. Maar je helpt ons wel om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder te doen gelden of om aanspraak te maken op een transportverzekering.

Voor ondernemers geldt het volgende: Het risico van toevallig tenietgaan of toevallige achteruitgang gaat op je over, zodra wij de goederen hebben geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. Onder kooplieden geldt de commerciële onderzoeks- en klachtplicht overeenkomstig § 377 HGB Indien je de daarin bedoelde kennisgeving nalaat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij het onderzoek niet herkenbaar was. Dit geldt niet als wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.

8. Garanties en waarborgen

Van toepassing is het wettelijke garantierecht. Informatie over aanvullend geldende garanties en de exacte voorwaarden hierbij vind je bij het product of, indien van toepassing, op afzonderlijke informatiepagina’s in de online-shop.

9. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting (ODR), dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform gebruiken om hun geschillen te beslechten.

Wij zijn verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten om geschillen te beslechten die voortvloeien uit een contractuele relatie met een consument of om het bestaan van een dergelijke contractuele relatie vast te stellen. De bevoegde instantie is de Universalschlichtungsstelle des Bundes bij het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, D-77694 Kehl am Rhein: www.universalschlichtungsstelle.de. Wij zullen deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor deze instantie.

10. Slotbepalingen

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht. Voor een koopman in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is onze vestigingsplaats de uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen jou en ons.

ONLEVEL, versie van maart 2020