Algemene Voorwaarden – ONLEVEL

1. Geldigheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die ONLEVEL sluit met haar klanten – hierna te noemen ondernemer – tot het afnemen van goederen en overige diensten, waaronder begrepen toepassingstechnisch advies en informatie. Op overeenkomsten met betrekking tot montage van producten door medewerkers van ONLEVEL zijn aanvullende, deels afwijkende of uitgebreide voorwaarden van toepassing die voorrang hebben op deze Algemene Voorwaarden; voor het overige zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. ONLEVEL erkent zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen hiermee in strijd zijnde of afwijkende voorwaarden van de ondernemer. Deze voorwaarden zijn ook dan van toepassing indien ONLEVEL de diensten zonder voorbehoud uitvoert, terwijl ze op de hoogte is van hiermee in strijd zijnde of afwijkende voorschriften van de ondernemer. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke bijzondere vermogens in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Ze zijn van toepassing in de telkens geldende versie, ook voor alle toekomstige transacties met de ondernemer.

2.  Overeenkomst, voorbehoud van recht op wijziging, aanbiedingsdocumenten, enz.

2.1    Alle informatie in catalogi, brochures en andere documenten zijn vrijblijvend en vormen geen aanbiedingen. Ze dienen voor het doen van een bindend aanbod aan de ondernemer.

2.2    De ondernemer kan het aanbod telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail doen. Indien bij de catalogus een bestelformulier is gevoegd, kan de ondernemer dit gebruiken voor het doen van zijn aanbieding door het formulier in te vullen en per post, fax of e-mail aan ONLEVEL te retourneren.

2.3    Overeenkomsten tussen ONLEVEL en haar ondernemers komen tot stand door de opdrachtbevestiging van ONLEVEL in schriftelijke of elektronische vorm, per e-mail of fax. Bepalend voor de inhoud van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging. Indien een dienst door ONLEVEL wordt verleend zonder voorafgaande opdrachtbevestiging, komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvang van de uitvoering van de dienst of bij de levering.

2.4    ONLEVEL kan het aanbod van de ondernemer binnen zeven dagen accepteren doordat ONLEVEL de ondernemer een schriftelijke opdrachtbevestiging of een opdrachtbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) stuurt, waarbij in dit opzicht de ontvangst van de opdrachtbevestiging bij de ondernemer bepalend is, dan wel doordat ONLEVEL de ondernemer de bestelde zaken levert, waarbij de ontvangst van de goederen bij de ondernemer bepalend is, dan wel doordat ONLEVEL van de ondernemer na plaatsing van diens bestelling betaling verlangt.

2.5      ONLEVEL behoudt zich het recht voor, van de bestelling afwijkende producten van dezelfde of betere kwaliteit te leveren, indien de bestelde goederen niet meer leverbaar zijn of vervangen zijn.

2.6        ONLEVEL behoudt zich alle eigendomsrechten, auteursrechten en andere beschermingsrechten voor op de ingediende offertes, kostenramingen alsmede ter beschikking gestelde tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, brochures, catalogi, modellen en andere documenten. Deze mogen aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegankelijk worden gemaakt. Dit geldt in het bijzonder voor documenten die als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

2.7        Indien de partijen bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, zijn deze in principe niet van toepassing op gelijktijdig lopende en toekomstige contractuele relaties met de ondernemer.

2.8        In geval van economisch onvermogen van de ondernemer om aan zijn verplichtingen jegens ONLEVEL te voldoen, kan ONLEVEL bestaande inruilovereenkomsten met de ondernemer door ontbinding onmiddellijk beëindigen. Dit geldt ook bij het aanvragen van een faillissement door de ondernemer. Dit laat onverlet § 321 BGB en § 112 InsO. De ondernemer zal ONLEVEL vroegtijdig schriftelijk van een dreigende insolvabiliteit op de hoogte stellen.

3.  Prijzen, betalingsvoorwaarden

3.1      Alle prijzen zijn “af fabriek” Emmerich (Manchster, Viby), tenzij uit de opdrachtbevestiging anders voortvloeit. De prijsopgaven zijn nettoprijzen exclusief de wettelijke omzetbelasting. Ze gelden exclusief de afzonderlijk in rekening te brengen verzend-, vracht-, verpakkings- en eventuele montagekosten.  Voor bestellingen met een goederenwaarde (netto) van minder dan € 250 worden vaste behandelingskosten van € 30,00 per zending in rekening gebracht.

3.2         Wijzigingen van de in de prijslijst vermelde prijzen worden voorbehouden. Er gelden de telkens actuele catalogusprijzen ten tijde van de bestelling. Gewijzigde prijzen worden geacht te zijn aanvaard, tenzij de ondernemer na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen onmiddellijk bezwaar maakt.

3.3         Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten worden gemaakt, waarvoor ONLEVEL niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de ondernemer komen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of heffingen volgens het invoerrecht of belastingen (bijv. invoerrechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de het overmaken van geld, indien de levering niet plaatsvindt naar een land buiten de Europese Unie, maar de ondernemer de betaling uitvoert vanuit een land buiten de Europese Unie.

3.4         ONLEVEL is gerechtigd tot het uitreiken van een deelfactuur, indien volgens de navolgende voorwaarden sub 4) – Leverings- en Verzendvoorwaarden – recht bestaat op deellevering.

3.5      De ondernemer heeft de beschikking over verschillende betalingsmogelijkheden, die hem worden medegedeeld in de catalogus van ONLEVEL.

3.6      Tenzij iets anders voortvloeit uit de opdrachtbevestiging, is de koopprijs onmiddellijk en zonder aftrek verschuldigd en te voldoen. Indien de ondernemer in verzuim is met de betaling, is ONLEVEL gerechtigd vertragingsrente te vorderen conform § 288 BGB. ONLEVEL behoudt zich het recht voor een hogere vertragingsschade te bewijzen en te vorderen.

3.7       Het recht om betalingen in te houden of te verrekenen met tegenvorderingen komt de ondernemer slechts in zoverre toe, als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

3.8       ONLEVEL behoudt zich het recht tot levering slechts tegen vooruitbetaling of onder rembours voor. Tenzij uit de opdrachtbevestiging niets anders voortvloeit, worden de eerste drie leveringen in principe tegen vooruitbetaling uitgevoerd.

3.9       ONLEVEL brengt bij nieuwe klanten de eerste 3 bestellingen met vooruitbetaling in rekening.

4.  Levering, levertijd

4.1     De levering geschiedt “FCA, Free Carrier” Budberger Straße 5, Emmerich volgens de actuele incoterms®.

4.2      Deelleveringen zijn mogelijk, als niet alle bestelde goederen op voorraad zijn en een deellevering van de ondernemer in redelijkheid kan worden gevergd; naar het recht op gedeeltelijke facturering volgens 3.4 wordt verwezen.

4.3      Indien geen sprake is van een andersluidende overeenkomst worden de goederen geleverd op het door de ondernemer opgegeven leveringsadres, via de aangegeven verzendingswijze. Levertijden en termijnen zijn slechts bindend, indien deze door ONLEVEL en de ondernemer in individuele gevallen uitdrukkelijk schriftelijk als bindend zijn overeengekomen.

4.4      Overeengekomen leveringstermijnen worden in redelijkheid verlengd – ook binnen een vertraging – in geval van overmacht, epidemieën, pandemieën, (besmettelijke) ziekten of quarantainemaatregelen en alle onvoorziene, na het sluiten van de overeenkomst optredende belemmeringen, die buiten de invloedsmogelijkheden van ONLEVEL liggen, ongeacht of deze belemmeringen zich voordoen bij ONLEVEL zelf of bij haar leveranciers. In dit geval hebben beide partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen. ONLEVEL zal in geval van niet-levering in redelijkheid trachten om de goederen te verkrijgen. In geval van het niet beschikbaar zijn of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn van de goederen, zal ONLEVEL de ondernemer op de hoogte stellen en wordt een eventuele tegenprestatie voor de niet leverbare goederen vergoed.

4.5      Onder overmacht wordt verstaan alle voor de partijen onvoorziene gebeurtenissen of zulke die – zelfs als ze te voorzien waren – buiten de invloedssfeer van de partijen liggen en waarvan het effect op de uitvoering van de overeenkomst door redelijke inspanningen van de partijen niet kan worden voorkomen. Eventuele wettelijke aanspraken blijven onverminderd van kracht.

4.6        Bepalend voor de inachtneming van de leveringstermijn is de datum van beschikbaarstelling van de (deel)levering voor afhaling of verzending of de datum van overdracht aan de persoon die vervoert.

4.7        Indien een levering niet mogelijk is om redenen waarvoor de ondernemer verantwoordelijk is, draagt hij de kosten voor de niet geslaagde levering en is hij tot betaling van een vaste vertragingsvergoeding te betalen. De vaste vergoeding voor de vertraging wordt berekend op basis van de waarde van de totale levering en de opgelopen vertraging, waarbij één procent van de waarde van de totale levering voor elke week of deel daarvan in rekening wordt gebracht; in totaal maximaal acht procent. Bepalend is de brutowaarde. Het staat de partijen vrij om een hogere of lagere schade te bewijzen, die in de plaats komt van de vaste vertragingsschade.

5.  Risico-overgang, verzending

5.1    Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van de ondernemer, ongeacht de eventuele organisatie van de verzending voor de ondernemer door ONLEVEL. Dit geldt ook bij het vervallen van de verzendkosten. De risico-overgang geschiedt bij de overdracht aan de persoon die vervoert of, in geval van afhalen, bij de overdracht aan de persoon die de opdracht heeft gekregen om af te halen. Dit geldt ook als ONLEVEL de transportkosten voor haar rekening neemt. Een transportverzekering wordt alleen afgesloten op speciaal verzoek en voor rekening van de ondernemer. Indien de verzending van de goederen aan de ondernemer wordt vertraagd door oorzaken waarvoor de ondernemer verantwoordelijk is, dan vindt de risico-overgang reeds plaats met de mededeling van verzendgereedheid aan de ondernemer. Eventuele gemaakte opslagkosten na risico-overgang zijn voor rekening van de ondernemer.

5.2       Indien de ondernemer in verzuim is met de aanvaarding van de prestatie of indien hij andere medewerkingsplichten schendt, gaat het risico van toevallig tenietgaan of toevallige achteruitgang van het gekochte op het tijdstip dat hij in acceptatieverzuim is over op de ondernemer.

5.3         De keuze van de verzendwijze en de verpakkings- en transportmiddelen blijft ONLEVEL voorbehouden. Aan de gemaakte keuze kunnen jegens ONLEVEL geen rechten van de ondernemer worden ontleend.

6.  Verpakkingen

Alle verpakkingen dienen in de zin van de verpakkingsverordening recyclebaar te zijn of op een milieuvriendelijke manier te worden verwijderd. Indien de ondernemer de verwijdering zelf uitvoert, draagt ONLEVEL hiervoor geen kosten. Bij het retourneren van verpakkingsmateriaal ter verwijdering dient de verzending voor rekening van de ondernemer plaats te vinden; franco aangeleverd verpakkingsmateriaal wordt door ONLEVEL teruggezonden.

7. Teruggave van goederen

7.1     Verkeerd of te veel bestelde goederen kunnen door de ondernemer worden teruggegeven, mits de goederen ongebruikt , in de originele verpakking en in onberispelijke, verkoopbare staat zijn. Voor de terugname wordt 20% van het netto-factuurbedrag in rekening gebracht, maar ten minste € 100,-.

7.2      Retourzendingen moeten absoluut noodzakelijk worden voorzien van een retournummer en kunnen anders niet worden geaccepteerd.

7.3      Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien de retourzending vooraf schriftelijk is overeengekomen met ONLEVEL.

7.4       Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien bij de retourzending de redenen voor de retourzending inclusief retournummer worden vermeld.

8.  Garantie

8.1      Ingeval van een gebrek aan de goederen waarvoor ONLEVEL verantwoordelijk is, gelden de wettelijke bepalingen. Daarvan afwijkend is het volgende van toepassing.

8.2      Rechten en aanspraken wegens gebreken zijn bij gebruikte goederen uitgesloten. Nieuwe goederen zijn uitgesloten van garantie, indien de gebreken en schade niet zijn ontstaan door natuurlijke slijtage, in het bijzonder als de gebreken zijn ontstaan na de risico-overgang als gevolg van onjuiste of onzorgvuldige behandeling, overmatige belasting, ongeschikt bedrijfsmateriaal of als gevolg van bijzondere externe invloeden die volgens de overeenkomst niet worden aangenomen. Indien door de ondernemer of derden ondeskundige wijzigingen of herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, bestaan daarvoor en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen geen aanspraken wegens gebreken, tenzij de ondernemer kan aantonen dat het gereclameerde gebrek niet door deze wijzigingen of herstelwerkzaamheden is veroorzaakt. Uitgesloten hiervan zijn regresvorderingen volgens § 445a BGB.

8.3      ONLEVEL is naar eigen keuze gerechtigd tot het opheffen van het gebrek of een vervangende levering. Bij het opheffen van het gebrek draagt ONLEVEL alle kosten die noodzakelijk zijn voor het opheffen van het gebrek, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet worden verhoogd doordat de goederen naar een andere plaats dan de plaats van voldoening zijn gebracht.

8.4      Indien de nakoming achteraf in de vorm van een vervangende levering heeft plaatsgevonden, is de ondernemer verplicht de allereerst geleverde goederen binnen 30 dagen aan ONLEVEL te retourneren. Het retourpakket dient de reden van retourzending te bevatten, de naam van de klant en het nummer dat is toegekend voor de aankoop van de gebrekkige goederen, die ONLEVEL in staat stelt de geretourneerde goederen te herleiden. Zolang en voor zover het herleiden van de retourzending niet mogelijk is, om aan de ondernemer toe te rekenen redenen, is ONLEVEL niet verplicht tot ontvangst van de teruggezonden goederen en terugbetaling van de koopprijs. De kosten van een hernieuwde verzending zijn voor rekening van de ondernemer.

8.5        Indien ONLEVEL tot opheffing van het gebrek of een vervangende levering niet bereid of niet in staat is, heeft de ondernemer het recht naar eigen keuze de overeenkomst te ontbinden of een passende vermindering van de koopprijs te verlangen. Dit geldt ook in geval van vertragingen die redelijke termijnen overschrijden, om redenen waarvoor ONLEVEL verantwoordelijk is.

8.6         Aanspraken als gevolg van een materiële tekortkoming verjaren één jaar na de risico-overgang. Een nakoming achteraf (nieuwe levering of verbetering achteraf) kan alleen van invloed zijn op de verjaringstermijn van het gebrek dat de nakoming achteraf heeft veroorzaakt.

8.7         Garantierechten van de ondernemer veronderstellen dat hij de op hem rustende controle- en meldingsplichten volgens §§ 377 HGB naar behoren is nagekomen. Indien de ondernemer de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen nalaat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij het onderzoek niet duidelijk zichtbaar was.

8.8      Alle informatie in afbeeldingen, brochures, catalogi en in de reclame is louter een productbeschrijving en vormt geen informatie over de hoedanigheid van de goederen. Dergelijke informatie is alleen bindend als dit uitdrukkelijk is overeengekomen als de hoedanigheid van de goederen.

8.9        Alle technische informatie, in het bijzonder alle informatie over afmetingen, is zorgvuldig samengesteld. Deze komen overeen met de actuele staat op het moment van publicatie. Op grond van eventueel noodzakelijke technische wijzigingen kunnen afwijkingen optreden. Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door onjuiste afmetingen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Door de productie veroorzaakte afwijkingen in afmetingen, inhoud, diktes, gewichten en kleurschakeringen zijn binnen de in de branche gebruikelijke toleranties geoorloofd. Alle gepubliceerde en bekendgemaakte technische gegevens, toelichtingen en instructies met betrekking tot de gebruiks- en montagewijzen moeten door de aannemer in acht worden genomen.

9.  Advisering

Voor zover door medewerkers van ONLEVEL een algemene toepassingstechnische advisering plaatsvindt, vindt dit plaats in overeenstemming met de stand van de techniek van dat moment. De advisering geschiedt met inachtneming van de beginselen van een goede beroepsuitoefening door gekwalificeerde medewerkers of door geautoriseerde partners van ONLEVEL. De keuze van de ingezette medewerkers en partners is de verantwoordelijkheid van ONLEVEL. Een toezegging van het slagen van de prestatie – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – vindt hierbij niet plaats, aangezien het slagen van de prestatie afhankelijk is van verschillende factoren die als regel niet kunnen worden geverifieerd in het kader van een algemene toepassingstechnische advisering. De advisering ontslaat in principe niet van een eigen onderzoek met het oog op de geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden.

10.  Aansprakelijkheid

10.1        ONLEVEL is jegens de ondernemer als volgt aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke, ook strafbare vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding:

–   ONLEVEL is onbeperkt aansprakelijk krachtens welke titel dan ook: voor opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade; in afwijking daarvan ook voor opzettelijk of licht nalatig letsel aan leven, lichaam of gezondheid en/of in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting (zogenaamde kernverplichting), waarvan de nakoming de regelmatigheid trouwens pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de ondernemer als regel mag vertrouwen; zonder beperking op basis van een garantiebelofte, tenzij in dit opzicht anders is geregeld, en volgens de Duitse Wet op de Productaansprakelijkheid;

–   De aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook voor de aansprakelijkheid van ONLEVEL voor haar wettelijke vertegenwoordigers en/of hulppersonen.

10.2        Voor zover ONLEVEL aansprakelijk is voor lichte nalatigheid, is deze aansprakelijkheid bij materiële en vermogensschade beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade. De aansprakelijkheid voor andere, geringe gevolgschade is uitgesloten.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1    ONLEVEL behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor tot de volledige voldoening van alle vorderingen uit hoofde van de zakelijke relatie met de ondernemer.

11.2      De ondernemer heeft het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door te verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening; Hij staat hierbij echter aan ONLEVEL alle vorderingen ter hoogte van het eindfactuurbedrag (inclusief BTW) af, die hem uit het doorverkopen jegens zijn afnemers of derden toekomen, ongeacht of de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zonder of na bewerking zijn doorverkocht. Tot het innen van deze vordering blijft de ondernemer ook na de cessie gemachtigd. De bevoegdheid van ONLEVEL om de vordering zelf te innen blijft onaangetast. ONLEVEL verplicht zich echter de vordering niet te incasseren, zolang de ondernemer zijn betalingsverplichtingen nakomt, niet met de betaling ten achter raakt, er geen faillissement is aangevraagd of er niet is opgehouden te betalen. Indien dit het geval is, is de ondernemer verplicht ONLEVEL de gecedeerde vorderingen en hun debiteuren bekend te maken, alle voor het innen benodigde informatie te verstrekken, de bijbehorende stukken te overhandigen en de debiteuren (derden) op de hoogte te stellen van de cessie.

11.3      De ondernemer heeft het recht om onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verwerken. Deze bevoegdheid eindigt met de definitieve staking van betaling door de ondernemer of als diens faillissement wordt aangevraagd. De verwerking of omvorming geschiedt altijd voor ONLEVEL. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere voorwerpen worden verwerkt, verkrijgt ONLEVEL de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van het gekochte tot de andere verwerkte voorwerpen op het moment van verwerking. Voor de door verwerking ontstaande zaak is voor het overige hetzelfde van toepassing als op het gekochte dat onder eigendomsvoorbehoud is geleverd. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere, niet het eigendom van ONLEVEL zijnde voorwerpen onscheidbaar worden vermengd, verkrijgt ONLEVEL de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de gekochte zaak tot de andere vermengde voorwerpen op het moment van vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de ondernemer als hoofdzaak dient te worden aangemerkt, wordt geacht te zijn overeengekomen dat ondernemer de mede-eigendom van ONLEVEL pro rata overdraagt. De ondernemer bewaart het eigendomsrecht of mede-eigendom voor ONLEVEL.

11.4       Indien de ondernemer met de betaling ten achter is, dan wel zijn verplichtingen uit hoofde van het eigendomsvoorbehoud niet nakomt, kan ONLEVEL een redelijke termijn stellen voor de prestatie of nakoming achteraf. Na het vergeefs verstrijken van deze termijn is ONLEVEL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de geleverde goederen terug te nemen. Met het oog hierop zal de ondernemer een exacte specificatie van de nog in zijn bezit zijnde, onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorwerpen uitsorteren en aan ONLEVEL teruggeven. Na een dreiging met een redelijke termijn kunnen de voorwerpen onderhands worden verkocht tegen de best mogelijke prijs, rekening houdend met de aan de ondernemer in rekening gebrachte prijs.

11.5      De ondernemer is verplicht om het gekochte met zorg te behandelen en tegen nieuwwaarde op eigen kosten te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade. Indien er onderhouds- en inspectiewerkzaamheden nodig zijn, moet de ondernemer deze op eigen kosten tijdig uitvoeren. Beslagen of andere ingrepen van derden moeten onverwijld schriftelijk worden gemeld.

11.6      ONLEVEL zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen alsmede de daarvoor in de plaats tredende zaken of vorderingen op verzoek van de ondernemer vrijgeven, voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de te dekken vorderingen meer dan 20% te boven gaat; de selectie van de vrij te geven zekerheden is de verantwoordelijkheid van ONLEVEL.

12.  Bevoegde rechtbank, plaats van uitvoering, toepasselijk recht

12.1      De bevoegde rechter is, naar keuze van ONLEVEL, de rechter die bevoegd is voor de statutaire zetel of de rechter die bevoegd is voor de ondernemer, mits de ondernemer een koopman, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is.

12.2       Plaats van nakoming voor de levering is de plaats waar de goederen zich bevinden ten behoeve van de verzending of een eventuele overeengekomen overdracht aan de ondernemer. Plaats van nakoming voor de betaling van de koopprijs en voor alle andere prestaties van de ondernemer is Emmerich (Manchester).

12.3          Op alle rechtsbetrekkingen en juridische geschillen tussen de contractpartijen is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Stand 04-08-2023

Informatie over gegevensbescherming

 

13.  Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

13.1     Hieronder informeren wij u over de behandeling van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

13.2     Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ONLEVEL GmbH, Budberger Straße 5, 46446 Emmerich, Duitsland, Tel.: +49-(0)2822-97514-0, E-Mail: info@onlevel.com. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist.

13.3      In het kader van het opnemen van contact met ons (bijvoorbeeld per telefoon, contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld; welke dat zijn, kunt u uit het contactformulier opmaken. Deze gegevens worden uitsluitend voor de beantwoording van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daarmee verband houdende technische administratie opgeslagen en gebruikt. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de beantwoording van uw verzoek in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. Als het opnemen van contact door u gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b AVG Uw gegevens worden na een afsluitende behandeling van uw aanvraag verwijderd. Dit is het geval als uit de omstandigheden valt af te leiden dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd en voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht.

14.  Gegevensverwerking voor bestellingsverwerking

14.1      De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen.

14.2      Indien wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomst hieromtrent, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u persoonlijk te informeren over komende updates binnen de wettelijk voorgeschreven periode in het kader van onze wettelijke informatieplicht op grond van art. 6 lid 1 sub c AVG, door middel van geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail). Uw contactgegevens worden hierbij strikt doelgebonden gebruikt voor mededelingen over door ons verschuldigde updates en voor dit doel door ons alleen verwerkt, voor zover dit noodzakelijk is voor de betreffende informatie.

14.3      Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de betalingsverwerking door aan de kredietinstelling dat hiermee belast is , voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Voor zover betalingsdienstaanbieders worden ingeschakeld, informeren wij u daarover hieronder expliciet. De wettelijke grondslag voor de overdracht van gegevens is art. 6 lid 1 sub b AVG.

15.  Rechten van de betrokkene

15.1      De toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving geeft u jegens de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uitgebreide rechten van een betrokkene, waarover wij u hieronder informeren:

–    Recht van inzage volgens art. 15 AVG: U hebt in het bijzonder recht op inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens meegedeeld zijn of zullen worden, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u verzameld zijn, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, nuttige informatie over de onderliggende logica en het belang voor u en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor u, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over welke waarborgen er bestaan in overeenstemming met artikel 46 AVG bij doorgifte van uw gegevens aan derde landen;

–    Recht op rectificatie volgens art. 16 AVG: U hebt het recht op onverwijlde rectificatie van u betreffende onjuiste gegevens en/of vervollediging van uw bij ons opgeslagen onvolledige gegevens;

–    Recht op gegevenswissing volgens art. 17 AVG: U hebt het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te eisen als wordt voldaan aan de vereisten van art. 17 lid 1 AVG. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;

–    Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zolang de juistheid van de door u betwiste gegevens wordt gecontroleerd, als u zich verzet tegen de het wissen van uw gegevens vanwege onwettige gegevensverwerking en in plaats daarvan om de beperking van de verwerking van uw gegevens verzoekt, als u uw gegevens nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt op grond van uw bijzondere situatie, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen;

–    Recht op kennisgeving volgens art. 19 AVG: Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt ingeroepen tegen de verwerkingsverantwoordelijke, is deze verplicht om deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn meegedeeld, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig inspanning vergt. U hebt het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers;

–    Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is;

–    Recht om gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met art. 7 lid 3 AVG: U hebt het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met effect voor de toekomst. Ingeval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke grondslag voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

–    Recht om een klacht in te dienen volgens art. 77 AVG: Indien u van mening bent dat de verwerking van de u  betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG, heeft u – onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte – het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek of waar de beweerde inbreuk is begaan.

RECHT VAN BEZWAAR

ALS WE IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS ZWAARDER WEGEND GERECHTVAARDIGDE BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT, OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING, MET EFFECT VOOR DE TOEKOMST.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, BEËINDIGEN WE DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR ALS WE DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING BEDOELD IS OM DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING DIENT.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN HEM BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR , BEËINDIGEN WE DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING.

 

16.  Duur van de opslag van persoonsgegevens

16.1      De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de betreffende rechtsgrond, het doel van de verwerking en – indien relevant – aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen van het handels- en belastingrecht).

16.2      Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG worden de betreffende gegevens zo lang opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

16.3      Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG worden deze gegevens routinematig gewist na afloop van de bewaartermijnen, indien ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of het voorbereiden van een overeenkomst en/of er geen gerechtvaardigd belang van onze kant bij een verdere opslag is.

16.4      Bij de verwerking van persoonsgegevens worden op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG worden deze gegevens zo lang opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 1 uitoefent, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen

16.5      Bij de verwerking van  persoonsgegevens voor direct marketing op basis van art. 6  lid 1 sub f AVG worden deze gegevens zo lang opgeslagen, totdat u uw recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met art. 21 lid 2 AVG.

16.6      Tenzij anders uit de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties iets anders voortvloeit, worden opgeslagen persoonsgegevens voor het overige dan gewist, indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.