Generelle vilkår og betingelser – ONLEVEL

1.     Gyldighed

Disse generelle vilkår og betingelser finder anvendelse på alle aftaler, som ONLEVEL Nordic indgår med deres kunder – herefter benævnt som entreprenører – ved køb af varer og andre tjenester, herunder anvendelsesorienteret rådgivning og vejledning. Yderligere, delvis afvigende eller udvidede betingelser, der har forrang for nærværende generelle vilkår og betingelser, gælder for installation af produkter af ONLEVEL Nordic-medarbejdere; i alle andre tilfælde gælder disse betingelser udelukkende. ONLEVEL Nordic accepterer ikke entreprenørens modstridende eller afvigende betingelser uden udtrykkeligt skriftligt samtykke. Disse betingelser gælder, selv hvis ONLEVEL Nordic leverer tjenester uden forbehold med kendskab til modstridende betingelser fra entreprenøren eller betingelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser. Disse generelle vilkår og betingelser gælder kun for entreprenører, juridiske personer under offentligretlig og særlige midler under offentligretlig, som angivet dansk/norsk lovgivning. De er også gældende i den respektive aktuelle version for alle fremtidige transaktioner med entreprenøren.

2.     Aftale, forbehold for ændringer, minimumsordrer, tilbudsdokumenter, m.v.

2.1. Alle oplysninger og specifikationer i kataloger, brochurer eller andre dokumenter er uforbindende og udgør ikke tilbud. De er beregnet til at støtte entreprenøren ved afgivelse af et bindende tilbud.

2.2. Entreprenøren kan afgive tilbuddet telefonisk, via fax, e-mail eller skriftligt. Hvis der medfølger en ordreformular med kataloget, kan entreprenøren bruge denne formular til at afgive tilbuddet. Til dette formål skal de udfylde formularen og returnere den til ONLEVEL Nordic pr. post eller e-mail.

2.3. Aftaler mellem ONLEVEL Nordic og deres entreprenører anses for indgået, så snart en ordrebekræftelse sendes af ONLEVEL Nordic i skriftlig eller elektronisk form eller pr. e-mail. Ordrebekræftelsen er afgørende for kontraktens indhold. Hvis ONLEVEL Nordic leverer tjenester uden forudgående ordrebekræftelse, anses kontrakten for gyldig ved begyndelsen af tjenesten eller levering af de bestilte varer.

2.4. ONLEVEL Nordic kan acceptere entreprenørens tilbud inden for syv dage ved at sende entreprenøren en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (e-mail) med entreprenørens modtagelse af ordrebekræftelsen som afgørende, eller ved at levere de bestilte varer til entreprenøren, hvor modtagelsen af de bestilte varer er afgørende, eller ved at kræve betaling fra entreprenøren efter afgivelse af deres ordre.

2.5. Hvis de bestilte varer ikke længere er tilgængelige eller er blevet udskiftet, forbeholder ONLEVEL Nordic sig retten til at levere afvigende produkter af uændret eller forbedret kvalitet.

2.6. ONLEVEL Nordic bevarer alle ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder og andre beskyttede rettigheder til indsendte tilbud, omkostningsestimater samt tegninger, figurer, beregninger, flyers, kataloger, modeller og andre dokumenter, der stilles til rådighed. Disse dokumenter må ikke stilles til rådighed for tredjeparter uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. Dette gælder især for fortrolige dokumenter.

2.7. Hvis parterne er blevet enige om særlige betingelser, gælder disse generelt ikke for samtidige eller fremtidige kontraktforhold med entreprenøren.

2.8. I tilfælde af entreprenørens økonomiske manglende evne til at opfylde deres forpligtelser over for ONLEVEL Nordic, har ONLEVEL Nordic ret til at trække sig fra alle eksisterende bytteaftaler med entreprenøren uden yderligere varsel. Det samme gælder i tilfælde af en konkursbegæring fra entreprenøren. Dansk/norsk konkurslov forbliver uændret heraf. Entreprenøren skal informere ONLEVEL Nordic i god tid om enhver forestående betalings vanskeligheder.

3. Priser, betalingsbetingelser

3.1 Medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen, er alle priser angivet «ab fabrik»  Viby J (Emmerich, Manchester). med tillæg af lovpligtig moms. Priserne er eksklusive forsendelses-, fragt-, emballage- og eventuelle monteringsomkostninger som beregnes separat.

3.2 Der tages forbehold for ændringer i de i prislisten angivne priser. De på tidspunktet for ordren gældende listepriser er bindende. Ændrede priser betragtes som accepterede, hvis entreprenøren ikke gør indsigelse umiddelbart efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

3.3 Ved leverancer til lande uden for Den Europæiske Union kan der på en case-by-case basis påløbe yderligere omkostninger, som ONLEVEL Nordic ikke er ansvarlig for, og som skal bæres af entreprenøren. Dette kan omfatte omkostninger ved pengeoverførsel gennem kreditinstitutter (f.eks. overførselsgebyrer, valutagebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. toldafgifter). Sådanne pengeoverførselsgebyrer kan også påløbe, hvis leveringen ikke finder sted i et land uden for Den Europæiske Union, men entreprenøren foretager betalingen fra et land uden for Den Europæiske Union.

3.4 ONLEVEL Nordic er berettiget til at udstede en delvis faktura, hvis de har ret til at foretage en delvis levering i overensstemmelse med de følgende betingelser i afsnit 4 – Leverings- og forsendelsesbetingelser.

3.5 Entreprenøren kan vælge mellem forskellige betalingsmuligheder, som er nærmere beskrevet i ONLEVEL Nordic’s katalog.

3.6 Den fulde købesum forfalder straks til betaling, medmindre andet er anført/angitt i ordrebekræftelsen. Hvis entreprenøren er forsinket med betalingen, er ONLEVEL berettiget til at kræve morarente i henhold til dansk/norsk lov. ONLEVEL Nordic forbeholder sig retten til at dokumentere og gøre krav på en højere forsinkelsesskade.

3.7 Entreprenøren er alene berettiget til at tilbageholde betalinger eller modregne med modkrav, hvis deres modkrav er blevet fastslået ved dom eller er ubestridt.

3.8 ONLEVEL Nordic forbeholder sig retten til kun at levere deres varer mod forudbetaling/forhåndsbetaling eller ved betaling ved levering. Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, vil de første tre leverancer generelt være underlagt forudbetaling/forhåndsbetaling.

3.9  ONLEVEL Nordic fakturerer de første 3 ordrer til nye kunder som forudbetaling.

4. Levering, leveringstid

4.1. Levering sker «FCA, Free Carrier» til Gunnar Clausens Vej 26B, 8260 Viby J, Danmark, på grundlag af de seneste Incoterms®.

4.2. Delvise leverancer er mulige, hvis ikke alle bestilte varer er på lager, og entreprenøren rimeligt kan forventes at acceptere en sådan delvis levering; retten til at udstede en delvis faktura i henhold til 3.4 er eksplicit påpeget.

4.3. Medmindre andet er aftalt, leveres varerne via den angivne forsendelsesrute til den leveringsadresse, der er angivet af entreprenøren. Leveringsdatoer og -tider er alene bindende, hvis de er eksplicit bekræftet skriftligt som bindende mellem ONLEVEL Nordic og entreprenøren.

4.4. Aftalte leveringsfrister forlænges med en rimelig tidsperiode – også inden for primær forsinkelse – i tilfælde af force majeure, epidemier, pandemier, sygdomme, sygdomme eller karantæneforanstaltninger og alle uforudsigelige hindringer, der er opstået efter kontraktindgåelsen og er uden for ONLEVEL Nordics kontrol, uanset om hindringerne påvirker ONLEVEL Nordic eller deres leverandører. I dette tilfælde vil begge parter være berettiget til at trække sig fra kontrakten. I tilfælde af manglende forsyning vil ONLEVEL Nordic forsøge at erhverve varerne på en rimelig måde. Hvis varerne ikke er tilgængelige eller kun delvist tilgængelige, vil ONLEVEL Nordic informere entreprenøren i overensstemmelse hermed og yde enhver gældende vederlag for de ikke-leverede varer.

4.5. Force majeure omfatter alle begivenheder, der er uforudsigelige for parterne eller uden for parternes kontrol – selv hvis de var forudsigelige – og hvis virkning på kontraktfornyelse ikke kan hindres af parternes rimelige bestræbelser. Eventuelle yderligere lovbestemte krav forbliver uændret heraf.

4.6. Afgørende for overholdelse af leveringsdatoen er dagen, hvor (del)leveringen stilles til rådighed for afhentning eller forsendelse, eller dagen hvor varerne overdrages til transportøren.

4.7. Hvis levering af grunde, der kan tilskrives entreprenøren, ikke er mulig, skal de bære omkostningerne ved den mislykkede levering og være forpligtet til at betale en fastsat kompensation for forsinkelse. Fast kompensation for forsinkelse baseres på værdien af den samlede levering og den opståede forsinkelse, hvor hver påbegyndt uge af forsinkelse beregnes med en procent af værdien af den samlede levering, med et maksimum på otte procent. Bruttoværdien er afgørende. Parterne er frie til at bevise en højere eller lavere skade, der erstatter fast kompensation for forsinkelse.

5.     Risikoovergang, forsendelse

5.1 Alle leverancer udføres uanset, om forsendelsen er organiseret for entreprenøren af ONLEVEL Nordic på entreprenørens risiko og bekostning. Dette gælder også, hvis forsendelsen ikke er pålagt forsendelses-/fraktomkostninger. Risikoovergangen finder sted ved overdragelse til speditøren eller, i tilfælde af afhentning, ved overdragelse til den person, der er bemyndiget til at foretage afhentning. Dette gælder også, hvis ONLEVEL Nordic bærer transportomkostningerne. Transportforsikring indgås kun efter særlig anmodning på entreprenørens bekostning. Hvis forsendelsen af varer forsinkes af årsager, som entreprenøren er ansvarlig for, finder risikoovergangen allerede sted ved meddelelse til entreprenøren om klar til forsendelse. Eventuelle opståede opbevaringsomkostninger efter risikoovergangen skal bæres af entreprenøren.

5.2 Hvis entreprenøren misligholder at acceptere ydelsen eller overtræder yderligere forpligtelser til samarbejde, overføres risikoen for tilfældigt tab eller tilfældig forringelse af den købte vare til entreprenøren fra det tidspunkt, hvor forsinkelsen i accept begynder.

5.3 ONLEVEL Nordic forbeholder sig ret til at vælge forsendelsesmetoden og midlerne til emballering og transport. Ingen krav fra entreprenøren mod ONLEVEL Nordic kan udledes af denne valgmulighed.

6.     Emballage

All emballage skal genanvendes eller bortskaffes på en miljøvenlig måde i overensstemmelse med den danske/tyske bekendtgørelse. Hvis entreprenøren selv foretager bortskaffelsen, hæfter ONLEVEL Nordic ikke for de deraf følgende omkostninger. Hvis entreprenøren returnerer emballagematerialet til ONLEVEL Nordic til bortskaffelse, skal forsendelsen ske på entreprenørens regning; emballagemateriale, der når ONLEVEL Nordic med portoen ubetalt, vil blive afvist.

7.     Returnering af varer

7.1 Varer, der er bestilt forkert eller i overskud, kan returneres af entreprenøren, så længe varerne ikke er blevet brugt, er i deres originale emballage og i god og salgbar stand. Returnering af varer vil blive opkrævet med 20% af nettofakturabeløbet, dog mindst 100 €.

7.2 Returneringsforsendelser skal være påført et returneringsreferencenummer, og de kan ikke modtages uden dette nummer.

7.3 Returneringsforsendelser vil kun blive taget tilbage, hvis der er aftalt skriftligt med ONLEVEL Nordic på forhånd.

7.4 Returneringsforsendelser vil kun blive accepteret, hvis årsagerne til returneringen er angivet ved returnering af forsendelsen, herunder et returneringsreferencenummer.

8.     Garanti

8.1 Ved mangler, der kan tilskrives ONLEVEL Nordic, finder de lovmæssige bestemmelser anvendelse. Der gælder dog følgende bestemmelser.

8.2 Rettigheder og krav på grund af mangler er udelukket for brugte varer. Nye varer er udelukket fra garantien, hvis mangler og skader ikke skyldes naturligt slid, og især hvis manglerne opstår efter risikoovergang på grund af ukorrekt og uagtsom håndtering, overdreven brug, uegnede driftsudstyr eller ekstraordinære eksterne påvirkninger, som ikke er forudsat i kontrakten. Hvis entreprenøren eller tredjemand foretager ukorrekte ændringer eller reparationer, vil der ikke eksistere nogen krav om mangler for sådanne ændringer og deres resultater, medmindre entreprenøren kan bevise, at den rapporterede mangel ikke skyldes sådanne ændringer eller reparationer. Recourse-krav vil være udelukket i henhold til dansk/norsk lovgivning.

8.3 ONLEVEL Nordic forbeholder sig retten til at vælge mellem afhjælpning af mangler og genlevering. Ved afhjælpning af mangler bærer ONLEVEL Nordic alle hermed forbundne omkostninger og udgifter, især transport, rejse, arbejde og materialeomkostninger, i det omfang disse omkostninger ikke øges, fordi varerne er transporteret til et sted, der er forskelligt fra opfyldelsesstedet.

8.4 Hvis supplerende ydelse udføres ved genlevering, skal entreprenøren forpligtes til at returnere de oprindeligt leverede varer til ONLEVEL Nordic inden for 30 dage. Returneringssendingen skal indeholde årsagen til returnering, kundens navn og købsnummer tildelt de defekte varer, hvilket muliggør, at ONLEVEL Nordic kan tildele de returnerede varer. Så længe og i det omfang tildelingen af returneringssendingen ikke er mulig på grund af årsager, der kan tilskrives entreprenøren, er ONLEVEL Nordic ikke forpligtet til at acceptere de returnerede varer og refundere købsprisen. Omkostningerne ved fornyet forsendelse skal bæres af entreprenøren.

8.5 Såfremt ONLEVEL Nordic ikke er villig eller i stand til at afhjælpe manglen eller foretage en omlevering, har entreprenøren ret til efter eget valg at træde tilbage fra kontrakten eller kræve en passende reduktion af købsprisen. Dette gælder også i tilfælde af forsinkelser ud over rimelige tidsfrister af grunde, som ONLEVEL Nordic kan holdes ansvarlig for.

8.6 Krav vedrørende materielle mangler forældes 12 måneder efter risikoovergang. En supplerende præstation (ny levering eller reparation) påvirker udelukkende forældelsesperioden for den mangel, der giver anledning til supplerende præstation.

8.7 Entreprenørens garantirettigheder er underlagt entreprenørens overholdelse af undersøgelses- og underretningsbestemmelserne i henhold til dansk/norsk lovgivning. Hvis entreprenøren undlader pligten til at underrette i henhold til dette, anses varerne for at være godkendt, medmindre manglen ikke var identificerbar under inspektionen.

8.8 Alle angivelser og beskrivelser i illustrationer, brochurer, kataloger og annoncer er rene produktbeskrivelser og udgør ikke nogen kvalitetsbeskrivelser af varerne. Sådanne oplysninger er kun bindende, hvis de er udtrykkeligt aftalt for at definere varernes kvalitet.

8.9 Alle tekniske data, især alle oplysninger om dimensioner, er omhyggeligt udarbejdet. De overholder den aktuelle tekniske standard på tidspunktet for offentliggørelsen. Der kan forekomme afvigelser/avvik som følge af nødvendige tekniske ændringer. ONLEVEL Nordic fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for mangler, som skyldes forkerte/feil dimensioner. Produktionsrelaterede afvigelser i dimensioner, indhold, vægt, tykkelse og farvetoner er tilladt inden for rammerne af de tolerancer, som er normale branchestandarder. Entreprenøren forpligter sig til at overholde alle offentliggjorte og distribuerede teknisk data, forklaringer og instruktioner vedrørende anvendelses- og monteringsforhold.

9.     Rådgivning

Hvis der er behov for teknisk rådgivning fra ONLEVEL Nordics medarbejdere, ydes denne rådgivning altid på det aktuelle tekniske niveau/nivå. Rådgivningen ydes af kvalificeret ONLEVEL Nordic-medarbejdere eller autoriserede partnere under iagttagelse af principperne for behørig erhvervsudførelse. Udvælgelsen af medarbejdere og servicepartnere foretages af ONLEVEL Nordic. Der gives ingen garanti for resultatet for vellykket udførelse, medmindre andet er aftalt skriftligt, da vellykket udførelse afhænger af forskellige faktorer, som sædvanligvis ikke kan verificeres i forbindelse med den generelle tekniske rådgivning om anvendelsen. Rådgivningen fritager ikke entreprenøren for selv at teste produktets egnethed til de tiltænkte formål og processer.

10.  Ansvar

10.1 ONLEVEL Nordic er ansvarlig over for entreprenøren for alle kontraktmæssige, kvasi-kontraktmæssige og erstatningsretlige krav om skade og tilbagebetaling af omkostninger som følger:

ONLEVEL er ansvarlig på enhver retlig grundlag og uden begrænsning for: skade forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed; i afvigelse herfra også for forsætlig eller let uagtsom overtrædelse af liv, legeme eller sundhed og/eller overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (en såkaldt kardinalforpligtelse), hvis opfyldelse er en forudsætning for korrekt gennemførelse af kontrakten og som entreprenøren regelmæssigt og kan stole på; uden begrænsning baseret på en garantilov, medmindre andet er aftalt, og i overensstemmelse med produktansvarsloven;

Disse ansvarsbestemmelser gælder også for ONLEVEL Nordics ansvar over for deres lovbestemte repræsentanter og/eller agenter.

10.2 Såfremt/dersom ONLEVEL Nordic hæfter/er ansvarlig for simpel uagtsomhed, er denne hæftelse ved tingskade og økonomisk skade begrænset til aftaletypiske og forudseelige skader. Ansvaret for andre følgeskader er fraskrevet.

11.  Ejendomsforbehold

11.1 ONLEVEL Nordic bevarer ejendomsretten til de leverede varer, indtil samtlige forpligtelser i forhold til entreprenøren er opfyldt.

11.2 Entreprenøren er berettiget til at sælge varer, som er underlagt ejendomsforbehold, som led i dennes almindelige forretning; dog overdrager entreprenøren på forhånd ONLEVEL Nordic eventuelle krav på fakturabeløbet (inklusive merværdiafgift), som entreprenøren måtte have over for deres kunder eller tredjeparter, uanset om varerne under ejendomsforbehold blev videresolgt med eller efter behandling. Entreprenøren bevarer retten til at inddrive dette krav, selv efter overdragelse. ONLEVEL Nordics bemyndigelse til selv at inddrive gælden forbliver dog uændret. ONLEVEL Nordic forpligter sig dog ikke til at inddrive kravene, så længe entreprenøren opfylder deres betalingsforpligtelser, ikke er i betalingsmisligholdelse, der ikke er åbnet insolvensbegæring over deres aktiver, eller betalingerne er suspenderet. I dette tilfælde skal entreprenøren forpligte sig til at oplyse ONLEVEL Nordic om de overdragne fordringer og deres skyldnere, give alle oplysninger, der kræves for inddrivelse, udlevere tilknyttede dokumenter og underrette skyldnerne (tredjeparter) om overdragelsen.

11.3 Entreprenøren er berettiget til at forarbejde de forbeholdte varer. Denne ret ophører ved den endelige betalingsmisligholdelse fra entreprenøren, eller hvis der åbnes insolvensbegæring over deres aktiver. Enhver behandling eller ændring af varerne udføres altid for ONLEVEL Nordic. Hvis de forbeholdte varer behandles sammen med andre objekter, skal ONLEVEL Nordic have ret til en andel i det nye objekt i forhold til værdien af købsobjektet i forhold til andre varer, der blev behandlet på tidspunktet for behandlingen. Det samme gælder for det objekt, der opstår som følge af sådan behandling, som for varerne, der leveres under ejendomsforbehold. Hvis de forbeholdte varer er uadskilleligt kombineret eller blandet med andre varer, der ikke tilhører ONLEVEL Nordic, skal ONLEVEL Nordic erhverve en andel i det nye produkt, der oprettes i forholdet mellem værdien af købsobjektet og værdien af de øvrige varer, der er blevet kombineret eller blandet på tidspunktet for blanding. Hvis blandingen udføres på en sådan måde, at entreprenørens vare betragtes som hovedobjektet, anses det for aftalt, at entreprenøren overdrager ONLEVEL Nordic et proportionalt medejerskab. Entreprenøren skal have ene- eller medejerskab for ONLEVEL Nordic.

11.4 Hvis entreprenøren misligholder betalingen eller undlader at opfylde deres forpligtelser i henhold til ejendomsforbeholdet, kan ONLEVEL Nordic fastsætte en rimelig forlængelse af tiden til opfyldelse eller efterfølgende opfyldelse. Hvis denne periode udløber uden resultat, er ONLEVEL Nordic berettiget til at trække sig fra kontrakten og tage de leverede varer tilbage. I denne forbindelse skal entreprenøren sende en nøjagtig erklæring om alle varer, der er blevet leveret til dem under ejendomsforbehold, adskille varerne og overdrage dem til ONLEVEL Nordic. Efter en advarsel med en rimelig tidsfrist kan varerne sælges til bedst mulig pris på det åbne marked, hvortil der opstår afdækning til entreprenøren.

11.5 Entreprenøren er forpligtet til at behandle købsobjektet med omhu; de er især forpligtet til at forsikre det tilstrækkeligt for egen regning mod skade forårsaget af brand, vand og tyveri for erstatningsværdien. Hvis vedligeholdelses- og inspektionsarbejde er nødvendigt, skal entreprenøren udføre sådant arbejde rettidigt og for egen regning. Beslaglæggelse eller andre indgreb fra tredjepart skal straks anmeldes skriftligt.

11.6 På anmodning fra entreprenøren frigiver ONLEVEL Nordic de leverede varer under ejendomsforbehold og varer eller krav, der har erstattet dem, i det omfang den realiserbare værdi af sikkerhederne overstiger forpligtelserne med mere end 20%; ONLEVEL Nordic er ansvarlig for valget af sikkerheder, der skal frigives.

12.  Værneting, opfyldelsessted og lovvalg

12.1 Værneting skal efter ONLEVEL Nordics valg være domstolen, der er kompetent for deres hovedsæde, eller for entreprenøren, i det omfang entreprenøren er erhvervsdrivende, en juridisk enhed under offentligretlig ret eller offentlige midler under offentligretlig ret.

12.2 Opfyldelsesstedet for levering er det sted, hvor varerne opbevares med henblik på afsendelse eller overdragelse til entreprenøren. Opfyldelsesstedet for betaling af købesummen og opfyldelse af alle øvrige kontraktmæssige forpligtelser for entreprenøren skal være Viby J.

12.3 Enhver og alle retlige forhold og tvister mellem kontraherende parter skal udelukkende håndteres i henhold til dansk/norsk lov med udelukkelse af FN’s købelov.

Status: 04.08.2023

Information om data privatliv

13.  Information om indsamling af personlige og kontaktdata for ansvarlig person

13.1. I dette afsnit giver vi information om, hvordan vi behandler dine personlige data. Personlig data omfatter enhver information, der kan bruges til at identificere dig.

13.2. Dataansvarlig for behandling af dine data i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR) er ONLEVEL Nordic ApS, med adresse på Gunnar Clausens Vej 26 B, 8260 Viby J., Danmark. Du kan kontakte os telefonisk på +45 6914 38 00 eller via e-mail på sales@onlevel-nordic.com. Dataansvarlig i forhold til behandling af personlige data er den person eller enhed, der alene eller sammen med andre fastlægger formålene og metoderne for behandling af personlige data.

13.3. Når du kontakter os, uanset om det er telefonisk, ved hjælp af en kontaktformular eller via e-mail, indsamler vi den personlige data, der er angivet i din henvendelse. Denne data behandles udelukkende og bruges til formålet med at besvare din forespørgsel, kontakte dig og til den nødvendige tekniske administration i denne sammenhæng. Det retlige grundlag for behandling af data er vores legitime interesse i at besvare din henvendelse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du kontakter os med det formål at indgå en kontrakt med os, er det yderligere retlige grundlag for behandling af dine personlige data i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. Dine data slettes, når din forespørgsel er blevet behandlet. Dette sker, når det er klart ud fra omstændighederne, at sagen er endeligt afklaret, og der ikke er nogen lovbestemte opbevaringskrav.

14.  Databehandling til ordrehåndtering

14.1 De personlige oplysninger, der indsamles af os, vil blive videregivet til det transportfirma, der er ansat til levering med henblik på kontraktens opfyldelse, i det omfang det er nødvendigt for levering af varerne.

14.2 Hvis vi skylder dig opdateringer for varer med digitale elementer eller digitale produkter i henhold til en tilsvarende kontrakt, vil vi behandle de kontaktoplysninger, du har angivet ved bestilling (navn, adresse, e-mailadresse) for at informere dig personligt via en passende kommunikationskanal (dvs. med post eller e-mail) om kommende opdateringer inden for den lovmæssige frist og opfylde vores lovbestemte forpligtelse til at informere i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR. I denne sammenhæng vil dine kontaktoplysninger kun blive brugt strengt øremærket til meddelelser om opdateringer, som vi skylder, og vil kun blive behandlet til dette formål i det omfang, det er nødvendigt for den pågældende information.

14.3 Vi vil videresende dine betalingsoplysninger til kreditinstituttet, som er ansat til håndtering af betalinger, i det omfang det er nødvendigt for betalingsbehandlingen. Hvis der anvendes betalingsudbydere, vil dette blive eksplicit nævnt nedenfor. I dette tilfælde er den retlige grundlag for videregivelse af data artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

15.  Rettigheder for den registrerede person

15.1 Den gældende databeskyttelseslov giver dig omfattende rettigheder som den registrerede person (ret til information og indgriben) i forhold til behandlingen af dine personlige oplysninger af den dataansvarlige, som vil blive specificeret i det følgende:

– Ret til information i henhold til artikel 15 i GDPR: Du har især ret til information om dine personlige oplysninger, der behandles af os, om behandlingsformålene, kategorierne af personoplysninger, der behandles, modtagerne eller kategorierne af modtagere, som dine data vil blive eller er blevet videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode eller kriterierne for fastsættelse af opbevaringsperioden, eksistensen af retten til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen, til at gøre indsigelse mod behandling, til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, at kende dataens oprindelse, hvis de ikke er blevet indsamlet fra dig af os, eksistensen af automatiske beslutningsprocesser, herunder profilering, og om nødvendigt endelig information om logikken bag og omfanget og virkningerne af sådan behandling for dig, samt din ret til underretning om garantierne i henhold til artikel 46 i GDPR ved overførsel af dine data til tredjelande;

– Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR: Du har ret til øjeblikkelig berigtigelse af urigtige oplysninger om dig og/eller retten til fuldførelse af ufuldstændige oplysninger gemt af os.

– Ret til sletning i henhold til artikel 17 i GDPR: Du har ret til at kræve sletning af dine personlige oplysninger, hvis alle kravene i artikel 17, stk. 1 i GDPR er opfyldt. Denne ret gælder dog ikke, især hvis behandlingen er påkrævet for at udøve ytringsfrihed og informationsfrihed, for at opfylde en lovlig forpligtelse, af hensyn til offentligheden eller for at gøre, udøve eller forsvare juridiske krav;

– Ret til begrænsning af behandlingen i henhold til artikel 18 i GDPR: Du har ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger, så længe korrektheden af dine personoplysninger, som du nægter, verificeres, hvis du afviser sletning af dine data på grund af uautoriseret databehandling og kræver begrænsning af behandlingen af dine data i stedet, hvis du har brug for dine data til at gøre, udøve eller forsvare juridiske krav, hvis vi ikke længere har brug for disse data efter at behandlingsformålet er opfyldt, eller hvis du har indgivet indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, så længe det ikke er fastlagt, om vores berettigede grunde vejer tungere;

– Ret til underretning i henhold til artikel 19 i GDPR: Hvis du har gjort brug af din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen over for den dataansvarlige, skal den dataansvarlige være forpligtet til at underrette alle modtagere, som de personlige oplysninger om dig er blevet videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandlingen af de berørte data, medmindre det viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig indsats. Du har ret til at blive informeret om de tilsvarende modtagere;

– Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR: Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har givet til os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller at kræve deres overførsel til en anden ansvarlig person, hvor det er teknisk muligt;

– Ret til tilbagekaldelse af allerede afgivet samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3 i GDPR: Du har ret til at tilbagekalde et samtykke til databehandling, der allerede er afgivet, når som helst med virkning for fremtiden. I tilfælde af en sådan tilbagekaldelse vil vi øjeblikkeligt slette de involverede data, medmindre yderligere behandling kan baseres på en lovlig grundlag for databehandling uden samtykke. Lovligheden af databehandlingen, der har fundet sted baseret på det afgivne samtykke inden tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af dette;

– Ret til at indgive klage i henhold til artikel 77 i GDPR: Hvis du mener, at behandlingen af de personlige oplysninger vedrørende dig udgør en overtrædelse af GDPR, har du ret til – uafhængigt af andre administrative eller retlige appelmuligheder – at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i din medlemsstat for bopæl, arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse.

Ret til at gøre indsigelse

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE DATA, NÅR VI AFVEJER DE INVOLVEREDE INTERESSER PÅ BAGGRUND AF VORES OVERVEJENDE LOVLIGE INTERESSE, HAR DU RET TIL AT MODSIGE YDERLIGERE BEHANDLING MED VIRKNING FOR FREMTIDEN TIL ENHVER TID AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SPECIFIKKE SITUATION.

HVIS DU UDØVER DIN RET TIL AT MODSIGE, VIL VI STOPE BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE DATA. YDERLIGERE BEHANDLING FORBEHOLDES DOG, HVIS VI ER I STAND TIL AT BEVISE LOVLIGE OG AFGØRENDE GRUNDE FOR BEHANDLING, DER VEJER TUNGERE END DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN TJENER TIL AT GØRE GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE LOVLIGE KRAV.

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE DATA TIL DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL, HAR DU RET TIL AT MODSIGE BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA, DER VEDRØRER DIG, TIL SÅDANNE MARKEDSFØRINGSFORMÅL TIL ENHVER TID. DU KAN UDØVE DIN MODSIGELSE SOM DET DETALJERES OVENVFOR.

HVIS DU UDØVER DIN RET TIL AT MODSIGE, VIL VI STOPE BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE DATA TIL DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL.

16.  Varighed af opbevaring af personlige data

16.1 Opbevaringsvarigheden for personlige data afhænger af den gældende retlige grundlag, behandlingsformål og derudover – hvor relevant – de gældende lovbestemte opbevaringsperioder (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til erhvervs- og skattelov).

16.2 Når personoplysninger behandles på grundlag af udtrykkeligt samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR, opbevares disse data, indtil du tilbagekalder dit samtykke.

16.3 Hvis der er lovbestemte opbevaringsperioder for data, der behandles i forbindelse med juridiske eller lignende forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, slettes disse data rutinemæssigt ved udløbet af opbevaringsperioderne, hvor de ikke længere er nødvendige for kontraktgennemførelse eller kontraktindgåelse og/eller hvor vi ikke har en legitim interesse i yderligere opbevaring.

16.4 Når personoplysninger behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, opbevares disse data, indtil du udøver din ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, medmindre vi kan bevise legitime og tungtvejende grunde til behandling, som overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre gældende, udøve eller forsvare juridiske krav.

16.5 Når personoplysninger behandles til direkte reklameformål i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, opbevares disse data, indtil du udøver din ret til at gøre indsigelse i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2 i GDPR.

16.6 Medmindre andet er fastsat i denne erklæring, slettes opbevarede personoplysninger også, hvis de formål, de blev indsamlet eller på anden måde blev behandlet for, ikke længere eksisterer.