Privacy Policy

1. Dataskydd - överblick

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du personligen kan identifieras med. Du hittar detaljerad information om ämnet dataskydd i vår dataskyddsdeklaration under denna text.

Datainsamling på våra webbplatser
Vem ansvarar för insamlingen av data på denna webbplats?

Datahanteringen på dessa webbplatser utförs av webbplatsoperatören. Kontaktuppgifterna är:

ONLEVEL GmbH
Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein (Tyskland)
+49 2822 97514-0
info@onlevel.com

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Å ena sidan samlas dina data in genom att du meddelar dem till oss. Detta kan t.ex. vara data som du anger i ett kontakt- eller beställningsformulär.
Våra IT-system samlar automatiskt in andra data när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för besök på webbplatsen). Dessa data registreras automatiskt så fort du kommer in på vår webbplats.

Vad använder vi dina data för?
En del av informationen samlas in för att garantera ett felfritt tillhandahållande av webbplatsen, för att genomföra en beställnings- och leveransprocess, kan andra data användas för att analysera dina användarvanor.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte för dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa data korrigeras, spärras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss via ovanstående adress angående detta, samt andra frågor om dataskydd. Du har också rätten att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part
När du besöker vår webbplats kan dina surfvanor statistiskt utvärderas. Detta görs främst med cookies och med så kallade analysprogram. Dina surfvanor analyseras vanligtvis anonymt; surfvanorna kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du hittar också detaljerad information i förklaringarna nedan.

Du kan göra invändningar mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna till invändningar här.

2. Detaljerad information och obligatorisk information

Dataskydd
Operatörerna på webbplatsen tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna dataskyddsdeklaration.
När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är data som du personligen kan identifieras med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka data vi samlar in och vad vi använder dem för. Det förklarar också hur och för vilket syfte detta görs. Vi vill påpeka att dataöverföring via internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda data från tredjepartsåtkomst.

Datainsamling och -användning för avtalshantering och vid registrering av ett kundkonto
Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt tillhandahåller dem till oss som en del av din beställning, när du kontaktar oss (t.ex. med hjälp av kontaktformuläret eller e-postmeddelandet) eller när du öppnar ett kundkonto. Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver data för att behandla ett avtal, eller bearbeta ditt kontaktförsök eller registrera kundkonto och du inte kan slutföra beställningen och / eller registrera kontot utan dessa uppgifter, eller inte kan skicka kontaktformuläret. Vilka data som samlas in kan ses från respektive formulär.

Vi använder de uppgifter som du tillhandahåller i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 S. 1 lit. b Dataskyddsförordningen för avtalshantering och hantering av dina förfrågningar. Efter att avtalet har slutförts eller raderats av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att begränsas för vidare bearbetning och raderas efter skatte- och kommersiella lagringsperioder, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda informationen utöver som är tillåten enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration. Du kan när som helst radera ditt kundkonto, antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet nedan eller med en funktion som tillhandahålls på kundkontot.

Dataöverföring
För att uppfylla avtalet i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, S. 1 lit. b Dataskyddsförordningen vidarebefordrar vi dina uppgifter till den transportör som beställts med leveransen, i den mån detta är nödvändigt för leveransen av de beställda varorna. Beroende på vilken betalningstjänst du väljer i beställningsprocessen, vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlas in för detta till det kreditinstitut du har valt för betalningen och, i förekommande fall, betalningstjänstleverantören som vi anlitat eller den valda betalningstjänsten. Några av de utvalda leverantörerna av betaltjänster samlar också in dessa uppgifter, förutsatt att du registrerar ett konto där. I det här fallet måste du logga in hos betalningstjänstleverantören under beställningsprocessen. I detta avseende gäller dataskyddsdeklarationen för respektive leverantör av betaltjänster.
Detsamma gäller för överföring av data till våra tillverkare eller grossister i de fall de tar över leveransen för oss (tredjepart).

Information om det ansvariga organet
Det ansvariga organet för datahantering på denna webbplats är:

ONLEVEL GmbH
Budberger Strasse 5
46446 Emmerich am Rhein (Tyskland)
+49 2822 97514-0
info@onlevel.com

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personer som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).
Kontakt till vår dataskyddsansvarig: Thomas@onlevel.com

Återkallelse av ditt samtycke till datahantering
Många datahanteringsprocesser är bara möjliga med ditt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagenligheten hos datahanteringen som utförts innan återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att lämna in klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten
Vid överträdelser av lagen om dataskydd har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är det statliga dataskyddsombudet i den delstat där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktinformation finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få data som vi automatiskt hanterar på grundval av ditt samtycke eller i samband med ett avtal skickat till dig själv eller till en tredje part i ett vedertaget, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person sker detta endast om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering
Av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och med låssymbolen i din webbläsarrad.
Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, spärrning, radering
Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att kostnadsfritt få information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare och syftet med datahanteringen och, om nödvändigt, rätten att korrigera, spärra eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Invändning mot reklam e-post
Vi invänder härmed mot användning av kontaktdata som publiceras i det rättsliga meddelandet i syfte att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna på sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oönskad överföring av reklaminformation, till exempel skräppostmeddelanden.

Rätt att invända
En enskild har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av hans eller hennes personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
Om den enskilde invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Detta gäller inte om hanteringen sker för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

3. Datainsamling på vår webbplats

Cookies
Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt anbud mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas i din webbläsare.

De flesta cookies vi använder är så kallade "session cookies". De kommer att raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din terminal tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss.
Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningen av cookies och endast tillåter cookies i enskilda fall, utesluta godkännandet av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren är stängd. Om cookies inaktiveras kan funktionen på denna webbplats begränsas.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du behöver (t.ex. varukorgsfunktion) sparas på grundval av artikel 6, punkt 1 lit. f Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra kakor för tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera dina surfvanor) lagras behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverloggfiler
Webbplatsleverantören samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dessa är:

• Webbläsartyp och webbläsarversion
• Använt operativsystem
• Refererande URL
• Värdnamn på åtkomstdatorn
• Tidpunkt för serverförfrågan
• IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Grunden för datahantering är artikel 6 avsnitt 1 lit. b Dataskyddsförordningen, som möjliggör hantering av data för att uppfylla ett avtal eller åtgärder för preliminäravtal.


Kontaktformulär
Om du skickar förfrågningar med hjälp av kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna du lämnade där, att lagras av oss för att behandla din förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.
Hanteringen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6, punkt 1, lit. a Dataskyddsförordningen). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av datahanteringsprocesser som utförs fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.
Uppgifterna som du har angett i kontaktformuläret förblir hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringstid - påverkas inte.


4. Sociala medier

Datahantering via sociala nätverk
Vi upprätthåller offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De enskilda sociala nätverk som vi använder finns nedan. Sociala nätverk som Facebook, Google+ etc. kan i allmänhet analysera dina användarvanor omfattande om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat socialt medieinnehåll (t.ex. som gilla-knappar eller webbannonser). Genom att besöka våra profiler på sociala medier utlöses många dataskyddsrelaterade processer. I detalj: Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår profil på sociala medier, kan operatören av den sociala medieportalen tilldela detta besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter också registreras om du inte är inloggad eller inte har ett konto med respektive sociala medieportal. I det här fallet samlas dessa uppgifter till exempel med hjälp av cookies som lagras på din terminal eller genom att spara din IP-adress. Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna för sociala medieportaler skapa användarprofiler, för vilka deras preferenser och intressen lagras. På det här sättet kan du visas intressebaserad reklam inom och utanför respektive sociala medias närvaro. Om du har ett konto med respektive sociala nätverk kan den intressebaserade annonseringen visas på alla enheter där du är eller varit inloggad. Observera också att vi inte kan spåra alla processer på sociala medieportaler. Beroende på leverantören kan därför ytterligare bearbetningsoperationer utföras av operatörerna av sociala medieportaler. Detaljer kan hittas i villkoren för användning och dataskydd i respektive sociala medieportaler.

Rättslig grund
Vår sociala medienärvaro är avsedd att säkerställa största möjliga närvaro på internet. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 avsnitt 1 lit. f Dataskyddsförordningen. Analysprocesserna initierade av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder som måste specificeras av operatörerna för de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6, punkt 1, lit. a Dataskyddsförordningen).

Ansvariga och utövande av rättigheter
Om du besöker en av våra sociala mediesajter (t.ex. Facebook), är vi tillsammans med operatören av den sociala medieplattformen ansvariga för datahanteringsprocesserna som utlöses under detta besök. Du kan utöva dina rättigheter (information, korrigering, radering, begränsning av hantering, dataportabilitet och klagomål) i princip gentemot såväl oss som gentemot operatören för respektive sociala medieportal (t.ex. mot Facebook). Observera att trots det delade ansvaret med operatörerna på sociala medier, har vi inte något fullt inflytande på datahanteringsprocesserna i de sociala medieportalerna. Våra möjligheter beror till stor del på respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringsperiod
Uppgifterna som direkt samlas in av oss via vår närvaro på sociala medier kommer att raderas från våra system så snart syftet med deras lagring inte längre gäller, du ber oss ta bort dem, du återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller. Sparade cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - påverkas inte. Vi har inget inflytande på lagringsperioden för dina data, som sparas av operatörerna av sociala nätverk för sina egna ändamål. För detaljer, vänligen kontakta operatörerna för de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras dataskyddsdeklaration, se nedan).

Sociala nätverk i detalj

Facebook
Vi har en Facebook-profil. Leverantören är Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. Facebook är certifierat enligt EU-USA: s Privacy Shield. Vi har tecknat ett avtal med Facebook om ett gemensamt ansvar för hanteringen av data (tillägg för controller). Detta avtal bestämmer vilka datahanteringsoperationer vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook fan-sida. Du kan se detta avtal under följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 
Du kan själv justera dina annonseringsinställningar i ditt användarkonto. För att göra detta, klicka på följande länk och logga in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  

För mer information, se Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter
Vi använder snabbmeddelandetjänsten Twitter. Leverantören är Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter är certifierat enligt EU-USA: s Privacy Shield.
Du kan själv justera dina Twitter-sekretessinställningar i ditt användarkonto. För att göra detta, klicka på följande länk och logga in: https://twitter.com/personalization
Mer information finns i Twitter: s dataskyddsdeklaration: https://twitter.com/de/privacy

Google+
Vi har en profil på Google+. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google är certifierat enligt EU-USA: s Privacy Shield.
Du kan själv justera dina annonseringsinställningar i ditt användarkonto. För att göra detta, klicka på följande länk och logga in: https://adssettings.google.com/authenticated

Mer information finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

XING
Vi har en profil på XING. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Du kan hitta information om hur de hanterar dina personuppgifter i XING: s dataskyddsdeklaration:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn
Vi har en LinkedIn-profil. Leverantören är LinkedIn Irland obegränsat företag, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn är certifierat enligt EU-USA: s Privacy Shield. LinkedIn använder annons-cookies.
Om du vill avaktivera LinkedIn-annonseringskakor, använd följande länk:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Du kan hitta information om hur de hanterar dina personuppgifter i LinkedIn: s dataskyddsdeklaration:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics
Denna webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.
Google Analytics-cookies lagras på grundval av artikel 6, avsnitt 1, lit. f Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarens vanor för att optimera både sin webbplats och sin annonsering.

IP-anonymisering
Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress kommer att förkortas av Google inom EU: s medlemsländer eller i andra undertecknande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan det överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Browser plugin
Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet med detta; Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan också förhindra Google från att samla in de data som genereras av cookien och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google med hjälp av webbläsaren som är tillgänglig under följande länk. Ladda ner och installera plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamling
Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk. Då installeras en opt-out-cookie som förhindrar insamling av dina data vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics.
Du kan hitta mer information om hur du hanterar användardata på Google Analytics i Googles dataskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Datahantering
Vi har ingått ett avtal för datahantering med Google och implementerar de stränga kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper i Google Analytics
Denna webbplats använder funktionen "demografiska funktioner" i Google Analytics. Som ett resultat kan rapporter skapas som innehåller uttalanden om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och besökardata från tredjepartsleverantörer. Dessa data kan inte tilldelas en specifik person. Du kan avaktivera den här funktionen när som helst via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller i allmänhet förbjuda insamling av dina data av Google Analytics som visas i punkten "Invändning mot datainsamling".

Google reCAPTCHA
Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan "reCAPTCHA") på våra webbplatser. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
ReCAPTCHA är avsett att kontrollera om datainmatningen på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) utförs av en person eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens vanor utifrån olika egenskaper. Denna analys börjar automatiskt så snart som besökaren kommer in på webbplatsen. För analys utvärderar reCAPTCHA olika information (t.ex. IP-adress, hur länge besökaren stannar på webbplatsen eller musrörelser gjorda av användaren). Uppgifterna som samlats in under analysen vidarebefordras till Google.
ReCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Besökare på webbplatsen informeras inte att en analys sker.
Datahantering är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. f Dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sina webberbjudanden mot missbruk av automatiserad spionering och mot SPAM.
Mer information om Googles reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Plugins och verktyg

YouTube
Vår webbplats använder plugins från YouTube som bedrivs av Google. Sidans operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Om du besöker en av våra sidor som är utrustade med ett YouTube-plug-in kommer en anslutning till en YouTube-server att upprättas. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt.
Om du är inloggad på ditt YouTube-konto möjliggör du för YouTube att tilldela dina surfvanor direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.
YouTube används för att göra en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 avsnitt 1 lit. f Dataskyddsförordningen. Mer information om hantering av användardata finns i YouTubes dataskyddsdeklaration på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo
Vår webbplats använder plug-ins från Vimeo-videoportalen. Leverantören är Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Om du besöker en av våra sidor utrustade med ett Vimeo-plug-in, upprättas en anslutning till Vimeo-servrarna. Vimeo-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Vimeo får också din IP-adress. Detta gäller också om du inte är inloggad på Vimeo eller inte har ett Vimeo-konto. Informationen som samlas in av Vimeo överförs till Vimeo-servern i USA.
Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto möjliggör du för Vimeo att tilldela dina surfvanor direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-konto.
Mer information om hantering av användardata finns i Vimeos uppgiftsskyddsdeklaration på: https://vimeo.com/privacy.

Googles webbsnitt
Den här sidan använder så kallade webbsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av teckensnitt. När du besöker en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.
För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats har nått via din IP-adress. Googles webbsnitt används för att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 avsnitt 1 lit. f Dataskyddsförordningen.
Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt, kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.
Mer information om Googles webbsnitt kan hittas på
https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles uppgiftsskyddsdeklaration: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Denna webbplats använder Google Maps-karttjänsten via ett API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
För att använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna sida har inget inflytande på denna dataöverföring.
Användningen av Google Maps sker för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden och för att göra det lättare att hitta de platser vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 avsnitt 1 lit. f Dataskyddsförordningen. Du kan hitta mer information om hur du hanterar användardata i Googles uppgiftsskyddsdeklaration:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Privacy settings

Change here