Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden zijn toepassing op alle bestellingen die door consumenten en ondernemers worden geplaatst via onze Online Shop.

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor een doel dat niet toegeschreven kan worden aan een commerciële of zelfstandige bedrijfsactiviteit. Een ondernemer is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon of een wettelijk bevoegde partner die, ten behoeve van juridische transacties, handelt ter uitvoering van zijn of haar commerciële of zelfstandige bedrijfsactiviteit.

Voor ondernemers zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties, zonder dat daarbij de verplichting bestaat opnieuw naar deze Algemene Voorwaarden te verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen; ze worden uitsluitend onderdeel van de overeenkomst als wij daar uitdrukkelijk mee instemmen.

2. Contractpartijen, sluiting van overeenkomst

De koopovereenkomst wordt gesloten met

OnLevel GmbH
Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Duitsland

T: +49(0) 2822 975 14-37
E: info@onlevel.com

HRB Nr.: 14026
VAT nr.: DE305741703

Door producten in onze Online Shop te plaatsen, doen wij een bindende aanbieding bij het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. In eerste instantie kunt u alle producten die u wilt bestellen zonder enige verplichting in uw winkelwagentje leggen. U kunt uw invoer op elk moment vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren met behulp van de meegeleverde en toegelichte helpfunctie, die is ingebed in het bestelproces. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen als u de aanbieding in het winkelwagentje accepteert door op de knop Bestellen te klikken. Meteen na het verzenden van de bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

3. Taal van overeenkomst en bewaren van tekst van overeenkomst

De talen die beschikbaar zijn voor het sluiten van de overeenkomst zijn Duits en Engels.

Wij bewaren de tekst van de overeenkomst en sturen de bestelgegevens samen met onze Algemene Voorwaarden per e-mail naar u toe. U kunt de tekst van de overeenkomst bekijken in ons inloggebied voor klanten.

4. Leveringsvoorwaarden

De genoemde verkoopprijzen zijn exclusief verzendkosten. Zie de aangeboden producten voor meer informatie over de verzendkosten.

5. Betaling

In het algemeen zijn de volgende betaalmethoden beschikbaar in onze Online Shop.

Als u PayPal als betaalmethode heeft gekozen, moet u geregistreerd zijn of moet u zich registreren om de factuur te kunnen betalen en in te loggen met uw toegangsgegevens. PayPal voert de betalingstransactie direct na bevestiging van de betalingsopdracht automatisch uit. Tijdens het bestellen ontvangt u meer informatie.

Als u een creditcard als betaalmethode heeft gekozen, moet u voor de betaling van de factuur in het bezit zijn van een van de goedgekeurde creditcards. De betalingstransactie wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht en na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder door uw creditcardmaatschappij op verzoek van PayPal uitgevoerd, en uw kaart wordt dan belast. Tijdens het bestellen ontvangt u meer informatie.

Als u heeft gekozen voor een onmiddellijke overschrijving als betaalmethode, kies dan de bank om de transactie mee uit te voeren. Vermeld daarbij de IBAN, BIC, bankcode of naam van uw bank. Meld u vervolgens bij uw online bankrekening aan met uw toegangsgegevens. De vereiste gegevens worden in gecodeerde vorm naar uw bank gestuurd. Wanneer de online bankoverschrijving is voltooid, ontvangen wij een real-time transactiebevestiging en gaan wij over tot het verzenden van de goederen.

Als u heeft gekozen voor vooruitbetaling als betaalmethode, ontvangt u van ons de factuurgegevens zodat u de betaling kunt uitvoeren. De goederen worden verzonden na ontvangst van de betaling.

Voor het uitvoeren van de betaling via iDEAL moet u een rekening hebben bij een van de deelnemende banken in Nederland. Als u voor deze betaalmethode kiest, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van de betreffende bank. Een bankoverschrijving via iDEAL kan niet worden ingetrokken.

6. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan het moment van volledige betaling blijven de goederen eigendom van ons. Voor ondernemers geldt daarnaast het volgende: Wij behouden de eigendom van de goederen tot aan het moment van volledige nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit onze doorlopende zakelijke relatie. U bent gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door te verkopen in de normale uitoefening van het bedrijf; u cedeert aan ons, nu voor alsdan, alle uit deze doorverkoop voortvloeiende vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag – ongeacht of er sprake is van een samenvoeging of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met nieuwe goederen – en wij aanvaarden deze cessie (overdracht). U blijft gerechtigd de vorderingen te innen, maar wij kunnen de vorderingen ook zelf innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Transportschade

Voor consumenten geldt het volgende: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, verzoeken wij u om, indien mogelijk, direct een klacht over de gebreken in te dienen bij de vervoerder en direct contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, dan heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Het helpt ons echter wel om onze eigen aanspraken ten opzichte van de vervoerder te onderbouwen of om een beroep op de transportverzekering te doen.

Voor ondernemers geldt het volgende: Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke achteruitgang van goederen gaat op u over zodra wij de goederen hebben overhandigd aan de expediteur, de vervoerder of andere personen of instellingen die zijn aangewezen voor het verzenden van de goederen. Voor ondernemers geldt de verplichting van inspectie van goederen en melding van gebreken in goederen, zoals neergelegd in artikel 377 van het Duitse wetboek van koophandel (HGB). Indien u verzuimt de daarin voorgeschreven melding te doen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek tijdens de inspectie niet kon worden vastgesteld. Dit is niet van toepassing indien wij een defect op bedrieglijke wijze hebben verhuld.

8. Verklaringen en garanties

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing. Informatie over aanvullend geldende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u naast het product of op afzonderlijke informatiepagina's in de Online Shop, indien van toepassing.

9. Beslechting van geschillen

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) via de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten kunnen dit platform gebruiken voor het oplossen van hun geschillen.

Wij zijn verplicht deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure voor de Raad van Arbitrage voor de Consument om geschillen te beslechten die voortvloeien uit een contractuele relatie met een consument, of om vast te stellen of er sprake is van een dergelijke contractuele relatie. De verantwoordelijke instantie is de Federale Universele Arbitrageraad van het Centrum voor Arbitrage (Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V.), Straßburger Straße 8, D‑77694 Kehl am Rhein, Duitsland: www.universalschlichtungsstelle.de. Wij zullen deelnemen aan de geschillenbeslechtingsprocedures van deze instelling.

10. Slotbepalingen

Het Duitse recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Voor ondernemers in de zin van het Duitse wetboek van koophandel, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen is onze statutaire zetel de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die mochten voortvloeien uit de contractuele relaties tussen u en ons.

ONLEVEL, versie d.d. maart 2020