Privacy

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie is bedoeld om je een eenvoudig overzicht te geven van wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt wanneer je onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die je persoonlijk identificeerbaar maken. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vind je in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze websites
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? Op deze websites worden de gegevens verwerkt door de exploitant van de website. Contactinformatie:

ONLEVEL GmbH
Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein (Duitsland)
+49 2822 97514-0
info@onlevel.com

Hoe verzamelen wij jouw gegevens?
Een mogelijkheid om gegevens te verzamelen is dat je ons deze meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die je invoert in een contact- of bestelformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen, zodra je onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek). De gegevens worden automatisch verzameld, zodra je onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te garanderen, of voor bestel- of leveringsdoeleinden, en andere gegevens kunnen worden gebruikt om je gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?
Je hebt te allen tijde recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van je opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heb je het recht te verzoeken om correctie, verwijdering of blokkering van deze gegevens. Als je nog vragen hebt over dit onderwerp of over gegevensbescherming in het algemeen, kun je te allen tijde contact met ons opnemen op bovenstaand adres. Je hebt ook het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derde-aanbieders
Bij het bezoek van onze kan je surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. Je surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd en kan niet tot jou worden herleid. Je kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Verdere gedetailleerde informatie is te vinden in de volgende verklaringen. Je kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Lees hier meer over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. Gedetailleerde instructies en bindende informatie

Privacy

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen je persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring. Wanneer je deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt vast welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Het laat ook zien hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen je erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een complete bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.Verzameling en gebruik van gegevens voor de afhandeling van contracten en voor het openen van een klantenaccount.
Persoonsgegevens verzamelen wij vooral dan, wanneer je deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van je bestelling, wanneer je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of per e-mail) of wanneer je een klantenaccount opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat deze gegevens in deze gevallen absoluut noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst, de behandeling van je aanvraag of het openen van een klantenaccount en zonder welke jouw bestelling niet kan worden voltooid, jouw bestelling niet kan worden afgesloten of je account niet definitief kan worden geopend of je aanvraag niet kan worden verzonden. Uit het invulformulier blijkt duidelijk welke gegevens worden verzameld.

Wij gebruiken de gegevens die je ons verstrekt in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1 punt b AVG om overeenkomsten af te handelen en je vragen te beantwoorden. Na volledige afwikkeling van de overeenkomst of verwijdering van je klantenaccount worden je gegevens voor verdere verwerking geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van je gegevens of wij ons het verdergaand gebruik van de gegevens voorbehouden dat wettelijk geoorloofd is en waarover wij je in deze privacyverklaring informeren. De verwijdering van je klantenaccount is te allen tijde mogelijk door een bericht te sturen naar onderstaande contactgegevens of via een functie in het klantenaccount.


Datacommunicatie
Wij geven je gegevens door aan het met de levering belaste verzendbedrijf met het oog op de afwikkeling van de overeenkomst conform art. 6, lid 1, zin 1, punt b AVG, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van de betalingsprovider die je bij je bestelling selecteert, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de door ons gemachtigde bankinstelling en de betalingsprovider of de gekozen aanbieder van betalingsdiensten voor de afhandeling van de betalingen. De geselecteerde betalingsproviders verzamelen sommige van deze gegevens zelf wanneer je een rekening bij hen opent. In dat geval moet je je tijdens het bestelproces met je toegangsgegevens bij de betalingsprovider inloggen. In dit verband zijn de privacybepalingen van de betreffende betalingsprovider van toepassing. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaren in de gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (dropshipping).

Informatie over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

ONLEVEL GmbH
Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein (Duitsland)
+49 2822 97514-0
info@onlevel.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen of dergelijke). Je kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: thomas@onlevel.com.

Intrekken van je toestemming voor de gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn slechts mogelijk met je uitdrukkelijke toestemming. Je kunt je reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Je hoeft ons alleen maar een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft onverlet.

Recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
In geval van privacyschending heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vind je op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht om gegevens die door ons of met behulp van geautomatiseerde methodes op basis van je toestemming of ten behoeve van de afwikkeling van de overeenkomst worden verwerkt, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan jou of een derde te laten overhandigen. Indien je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, zal hieraan alleen worden voldaan, indien dit technisch mogelijk is.

SSL- en TLS-versleuteling
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die je naar ons als exploitant van de website stuurt, maakt de website gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de “http://” in de adresregel van je browser verandert in “https://” en dat er een slotje naast staat. Bij een geactiveerde SSL- en TLS-versleuteling kunnen gegevens die je ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen
Je hebt in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen te allen tijde recht op kosteloze informatie over jouw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht om deze gegevens zo nodig te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Hierover en over verdere vragen omtrent het onderwerp persoonsgegevens kun je te allen tijde via het in het colofon vermelde adres contact met ons opnemen.

Bezwaar tegen reclamemails
Tegen het gebruik van onze in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal maken wij bezwaar. De exploitanten van de site behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van de ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-mails.

Recht van herroeping
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven aangegeven ter bescherming van onze gerechtvaardigde, zwaarder wegende belangen in het kader van een belangenafweging, heb je het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor doeleinden van direct marketing, heb je het recht om dit recht te allen tijde uit te oefenen zoals hierboven beschreven. Bij het uitoefenen van je herroepingsrecht, zullen wij je persoonsgegevens niet langer verwerken voor de betreffende doeleinden, tenzij wij gerechtvaardigde en dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Dit geldt niet als de gegevens worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing. In dat geval stoppen zullen wij de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doel beëindigen.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies
De webpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op je computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe om ons aanbod en gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die op je browser worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden na afloop van je bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies worden op je eindapparaat opgeslagen totdat je ze verwijdert. Je kunt je browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en per geval kunt beslissen of je deze accepteert of dat je de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat je de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door jou gevraagde functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van de cookies, om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten te waarborgen. Voor zover andere cookies worden opgeslagen (bv. cookies om je surfgedrag te analyseren), worden daarop in deze privacyverklaring afzonderlijk ingegaan.

Server-logbestanden
De provider van de site verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server log-bestanden, die je browser automatisch aan ons doorgeeft. De volgende informatie wordt hier opgeslagen:

•    Browsertype en browserversie
•    Gebruikt besturingssysteem
•    Verwijzings-URL
•    Hostnaam van de computer die toegang zoekt
•    Tijdstip van de serveraanvraag
•    IP-adres

Het samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.
De basis voor gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst toestaat.

Contactformulier
Als je ons aanvragen stuurt via het contactformulier, worden de gegevens die je in het formulier verstrekt, inclusief de contactgegevens die je daar invult, voor de behandeling van de aanvraag en in geval van vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven we niet zonder je toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier verstrekte gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op jouw toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG). Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. Je hoeft ons alleen maar een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft onverlet.

De gegevens die je via het contactformulier verstrekt, worden door ons opgeslagen, totdat je ons verzoekt deze te verwijderen, je toestemming voor het opslaan intrekt of het doel van de opslag van de gegevens vervalt (bijv. na beantwoording van je aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

4. Sociale media

Gegevensverwerking door sociale netwerken
Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. Details over de door ons gebruikte sociale netwerken vind je hieronder. Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ enz. zijn meestal in staat om je gebruikersgedrag uitgebreid te analyseren wanneer je hun websites of een website met geïntegreerde social media-inhoud (bv. “Vind ik leuk”-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Het bezoeken van onze social media-pagina’s stelt talrijke verwerkingprocessen in werking, die onder het privacyrecht vallen. In detail: Als je onze social media-site bezoekt terwijl je bent ingelogd op je social media-account, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek toewijzen aan jouw gebruikersaccount. Onder bepaalde omstandigheden kunnen je persoonsgegevens ook worden verzameld als je niet bent ingelogd of geen account hebt bij het desbetreffende social media-portaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld door middel van cookies die op je eindapparaat worden opgeslagen of door het registreren van je IP-adres. Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de social media-portalen gebruikersprofielen opstellen die jouw voorkeuren en interesses bevatten. Op deze manier kan op interesses gebaseerde reclame zowel binnen als buiten de betreffende sociale media-pagina aan jou worden getoond. Als je een account hebt bij het sociale netwerk, kan je op interesses gebaseerde reclame worden getoond op elk apparaat waarop je bent ingelogd of eerder bent ingelogd. Houd er ook rekening mee dat wij niet alle verwerkingen op de social media-portalen kunnen volgen.

Afhankelijk van de aanbieder kunnen de exploitanten van de social media-portalen dus verdere verwerkingshandelingen verrichten. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van de betreffende social mediaportalen.

Wettelijke basis
Onze social media-activiteiten zijn gericht op een zo breed mogelijke aanwezigheid online. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. De door de sociale netwerken in gang gezette analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op alternatieve rechtsgronden die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, punt a AVG.


Verantwoordelijke persoon en uitoefening van je rechten

Als je een van onze social media-sites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij en de exploitant van het social media-platform gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingshandelingen die door je bezoek in gang worden gezet. In principe kun je je rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en recht van bezwaar) doen gelden tegenover ons en tegenover de exploitant van de desbetreffende social media-site (bijv. Facebook). Let erop dat wij, ondanks onze gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van de sociale mediasites, geen volledige controle hebben over de gegevensverwerkingsactiviteiten van de social media-sites. Onze mogelijkheden richten zich grotendeels naar het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Duur van de opslag
De gegevens die wij rechtstreeks via onze aanwezigheid in de sociale media verzamelen, worden uit onze systemen verwijderd als het doel van de opslag vervalt, als je ons verzoekt deze gegevens te verwijderen, als jij je toestemming voor de opslag van de gegevens intrekt of als het doel van de gegevensopslag niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op je eindapparaat, totdat ze door jou verwijderd worden. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet. Op de duur van de opslag van gegevens die door de exploitanten van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden bewaard worden hebben wij geen invloed. Details hierover vind je rechtstreeks bij de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacyverklaring zie hieronder).

Specifieke sociale netwerken

 • Facebook
  We hebben een Facebook-profiel. Aanbieder is Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Wij hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst (Controller Addendum) gesloten met Facebook. Deze overeenkomst legt vast voor welke gegevensverwerkingshandelingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer je onze Facebook-fanpagina bezoekt. Je kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

  Je kunt je advertentie-instellingen zelfstandig aanpassen in je gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Details zijn te vinden in de privacybepalingen van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 • Twitter
  Wij gebruiken de berichtendienst Twitter. Aanbieder is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Je kunt jouw privacy-instellingen op Twitter zelfstandig aanpassen in je gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in: https://twitter.com/personalization. Details zijn te vinden in de privacybepalingen van Twitter: https://twitter.com/de/privacy.
 • Google+
  We hebben een Google+ profiel. De aanbieder is Google Inc., gevestigd in 1600 Amphitheatre Parkway Moun-tain View, CA 94043, USA. Google is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Je kunt je advertentie-instellingen zelfstandig aanpassen in je gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy.
 • XING
  We hebben een XING profiel. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Voor details over de behandeling van je persoonsgegevens verwijzen wij naar de privacybepalingen van XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
 • LinkedIn
  We hebben een LinkedIn profiel. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Pla-za, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. LinkedIn gebruikt advertentiecookies. Als je de advertentiecookies van LinkedIn wilt deactiveren, gebruik dan de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Voor details over de behandeling van je persoonsgegevens verwijzen wij naar de privacybepalingen van XING: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienstverlener Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., gevestigd in 1600 Amphitheatre Parkway Moun-tain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website door jou. De door de cookies geproduceerde informatie over je gebruik van deze website wordt als regel aan een server van Google in de VS toegezonden en daar opgeslagen. De opslag van Google Analytics vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1, punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zijn webaanbod en reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering
Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Je IP-adres wordt daarom door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort, voordat het naar de VS wordt verzonden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA toegezonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te analyseren, om rapporten van de website-activiteiten samen te stellen en om meer diensten aan de exploitant van de website te leveren die met het gebruik van de website en het internet verbonden zijn. Het in het kader van Google Analytics door je browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser Plugin
Je kunt het opslaan van de cookies voorkomen door dit in te stellen in je browser; we wijzen je er echter op dat je in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Je kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan jouw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief je IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
Je kunt het verzamelen van je gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst dat het verzamelen van je gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren. Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vind je in de privacybepalingen van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van opdrachtgegevens
Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig toe.


Demografische gegevens in Google Analytics
Deze website gebruikt de “demografische” functie van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld die uitspraken bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van de op interesses gebaseerde reclame van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. Je kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in je Google-account of in het algemeen het verzamelen van jouw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de paragraaf “Bezwaar tegen de gegevensverzameling”.


Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hieronder”reCAPTCHA” genoemd) op onze websites. De aanbieder is Google Inc. gevestigd in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

reCAPTCHA dient om te controleren of de gegevens op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Met het oog hierop analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. De analyse begint automatisch, zodra de websitebezoeker de website bezoekt. reCAPTCHA analyseert en evalueert verschillende informatie, zoals het IP-adres, de tijd die de bezoeker op de website doorbrengt en de muisbewegingen van de gebruiker. De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses lopen op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse wordt uitgevoerd. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft er een gerechtvaardigd belang bij zijn webaanbod te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacybepalingen van Google vind je op de onderstaande links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Pluginsen tools

YouTube
Onze website gebruikt de plug-ins van de YouTube-site die door Google wordt geëxploiteerd. De aanbieder van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer je een van onze pagina’s bezoekt die is voorzien van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met onze YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je individuele profiel. Om dit te voorkomen moet je bij je YouTube-account uitloggen. Het gebruik van YouTube geschiedt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f AVG.

Voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vind je in de privacybepalingen van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo
Onze website gebruikt plug-ins van het videoportaal Vimeo. Deze dienst wordt ter beschikking gesteld door Vimeo Inc., gevestigd op 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Wanneer je een van onze pagina’s bezoekt die is voorzien van een Vimeo-plug-in, wordt een verbinding met onze Vimeo-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Vimeo-server meegedeeld welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo jouw IP-adres. Dit geldt ook als je niet bij Vimeo bent ingelogd of geen Vimeo-account hebt wanneer je onze website bezoekt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgegeven aan een Vimeo-server in de VS. Als je bent ingelogd op je Vimeo-account, stel je Vimeo in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je individuele profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je Vimeo-account.

Voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vind je in de privacybepalingen van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts
Deze site gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen, zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. Wanneer je een pagina opent, laadt je browser de benodigde webfonts in jouw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser die je gebruikt een verbinding maakt met de servers van Google. Google ontvangt daarbij de informatie dat onze website via jouw IP-adres werd bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts geschiedt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f AVG.
Als jouw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van jouw computer gebruikt.

Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq en de privacybepalingen van Google op: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Deze website gebruikt de kaartendienst van Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc. gevestigd in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Voor het gebruik van de functies van Google Maps moet je IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt als regel aan een server van in de VS toegezonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op de overdracht van deze gegevens. Het gebruik van Google Maps geschiedt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en de gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die op onze website vermeld zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f AVG.

Voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vind je in de privacybepalingen Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.