Informatie over het herroepen

Intrekkingsbeleid

Recht van herroeping
Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (ONLEVEL GmbH, Budberger Straße 5, 46446 Emmerich am Rhein (Duitsland), tel.: +49 2822 97514-0, e-mail: info@onlevel.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Je kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring op onze website elektronisch invullen en toezenden. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij je onmiddellijk een bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail) van de ontvangst van de herroeping.

Voor het nakomen van de herroepingstermijn volstaat het dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van je herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk met jou iets anders is overeengekomen; in geen geval worden aan jou voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk ervan, wat er eerder is

Je dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop je ons het herroepen van deze overeenkomst meedeelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Je draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Je hoeft alleen een eventuele waardevermindering van de goederen te voldoen, als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als je de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug.)

  • ONLEVEL GmbH, Budberger Straße 5, 46446 Emmerich am Rhein (Germany), E-mail: info@onlevel.com
  • Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*).
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (alleen indien schriftelijk op papier ingediend)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.